Adatkezelési tájékoztató

A Paner Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) kiemelt figyelmet fordít arra hogy a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (General Data Protection Regulation) továbbiakban: GDPR Rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. Évi V. tv., az információs önrendelkezési jogról és infószabadságról szóló  2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.), a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, valamint a személyes adatok védelmére irányadó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartásával, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), illetve az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult gyakorlatnak megfelelően járjon el. A Paner Kft. mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen nyilatkozat tartalmát és kötelességet vállal arra, hogy a szolgáltatással kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen dokumentumban rögzített elvárásoknak.

1. adatkezelő:

Paner Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:     7100 Szekszárd, Holub u. 1. fsz/1.

Telefon:       +36 70 433 0134

Honlap:        paner.hu

E-mail:          info@paner.hu

Adószám:    25733817-2-17

2. az adatkezelés célja, jogalapja, módja, kezelt adatok köre és a tárolás időtartama:

2.1. Szerződő partnerek, megrendelők, szolgáltatók, alvállalkozók természetes személy képviselőinek adatkezelése

Az adatkezelés célja: a szerződések teljesítése érdekében a szerződött partnerrel történő kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre: kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja, az adatkezelő jogos érdeke.

Az adattárolás határideje: a szerződés megszűnését követő 5 év.

Az adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan.

2.2. Természetes személyek részére kiállított számlán szereplő adatok kezelése

Az adatkezelés célja: adózási és számviteli jogszabályoknak való megfelelés.

A kezelt adatok köre: név, lakcím.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

Az adattárolás határideje: a számla, nyugta kiállítását követő 8 év.

Az adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

2.3. Természetes személyek részére nyújtott szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: Szerződés teljesítése, kapcsolattartás.

Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés  a) pont szerinti hozzájárulás.

Az adattárolás határideje: hozzájárulás visszavonásáig

Az adattárolás módja: Elektronikus, papíralapú.

2.4. A társaság honlapjának látogatóinak adatkezelése:

A Társaság az interneten paner.hu néven honlapot tart fenn. A honlapon használt sütikről bővebb információt a Süti Tájékoztatóban olvashat.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatók adatait

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, IP cím, a meglátogatott oldalak címei, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap

Az adatkezelés módja: elektronikus

2.5. E-mail címen történő kapcsolatfelvétel adatkezelése

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig

Az adatkezelés módja: elektronikus

2.6. Adatkezelés a társaság Facebook oldalán

A Társaság a felhasználók és érdeklődők részére tájékoztatás és a tevékenység népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.

Az adatkezelés célja: a társaság tevékenységének népszerűsítése

A kezelt adatok köre: érintett neve, képmása

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja, hozzájárulás

Adattárolás határideje: a hozzájárulás visszavonásáig

Adattárolás módja: elektronikus

A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat nem kezeli.

2.7. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

Az adatkezelés célja: adó és számviteli kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése

A kezelt adatok köre:

  • számviteli törvény alapján: név, cím, aláírás, adószám
  • A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, adóazonosító jele.
  • Az adatkezelés időtartama: a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 é

Az adatkezelés módja: elektronikus, papíralapú

2.8. Felvételre jelentkezők adatkezelése, önéletrajzok

Az adatkezelés célja: meghirdetett álláshelyre megfelelő munkaerőt találni

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

A kezelt adatok köre: név, születési dátum, hely, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, az érintett által megadott egyéb adatok.

Az adatkezelés időtartama: a jelentkezés elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők adatait töröljük

Az adatkezelés módja: elektronikus, papíralapú

3. a személyes adatok forrása:

Közvetlenül az érintettől származik.

4. az adatfeldolgozók köre:

A személyes adatokat, az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges feladatokat ellátó alvállalkozók és közös adatkezelők jogosultak megismerni. Az adatkezelő nevében vagy érdekkörében eljáró személyek, adatfeldolgozók vagy alvállalkozók az adatokat – előzetes felhatalmazás nélkül – nem tehetik közzé, harmadik személy részére nem adhatják át. Az adatfeldolgozók jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit ismerik és magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Társaságunk a következő tevékenységi körben dolgozó adatfeldolgozókkal áll szerződéses jogviszonyban:

Magyar Hosting Kft. – Tárhelyszolgáltatás

Székhely:    1132 Budapest, Viktor Hugó u. 18-22.

Telefon:    +36 1 700 2323

E-mail:  info@mhosting.hu

weboldal:  mhosting.hu

Adatvédelmi Tájékoztató:    https://www.mhosting.hu/adatvedelem

Alisca-Ingatlan Tanácsadó és Könyvelő Iroda Kft.

Székhely:    7100 Szekszárd, Mátyás király utca 8.

Telefon:    +36 74 508 730

E-mail:    konteplussz@gmail.com

UNIQA Biztosító Zrt.

Székhely:    1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74.
Telefon:    +36 1 /20/30/70 544-5555
E-mail:    adatvedelem@uniqa.hu
weboldal:    uniqa.hu
Adatvédelmi Tájékoztató:    https://www.uniqa.hu/documents/20182/85338/gdpr-tajekoztato

AXEL Professional Softwares Kft. – számlázó program szolgáltatás

Székhely:    6000 Kecskemét, Dobó I. Krt. 13. III./11.
Telefon: +36 1 510 0750
E-mail:    info@axel-professional.hu
weboldal:    https://www.axel-szamlazo-program.hu
Adatvédelmi Tájékoztató:    https://www.axel-szamlazo-program.hu/adatkezeles-szabalyzat

Klinix Kft. – szellőzőrendszer fertőtlenítés

Székhely:    7100 Szekszárd, Holub u. 1.

E-mail:    info@klinix.hu

weboldal:    klinix.hu

Adatvédelmi Tájékoztató:    https://www.klinix.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

UniCredit Bank Hungary Zrt. – Banki szolgáltatások

Székhely:    1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

Levél cím:    1242 Budapest, Pf. 386

Telefon:    +36 1 353 3200

E-mail:    adatkezeles@unicreditgroup.hu

weboldal:    unicreditbank.hu

Adatvédelmi Tájékoztató:    https://www.unicreditbank.hu/hu/rolunk/hasznos_informaciok/penzugyi_informaciok/tajekoztato_az_adatkezelesrol.html

5. adattovábbítás címzettjei:

Név:    Nemzeti Adó és Vámhivatal

Székhely:    1054 Budapest, Széchenyi út 2.

Telefon:    +36 1 428 5100

Weboldal:    nav.gov.hu

Adatvédelmi tájékoztató:    http://nav.gov.hu/nav/adatvedelem/adatvedelem.html

6. az adatok megismerésére jogosultak köre:

Az adatok megismerésére a Paner Kft. adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és erre feljogosított közreműködői, alvállalkozói és munkavállalói jogosultak az adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között.

 

A fenti szabály alól kivételt képeznek a hatósági és bírósági megkeresések, amelyeket a Paner Kft. a hatályos jogszabályok szerint teljesít.

Az érintettek jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon.

1. Átlátható tájékoztatás

Az érintett kérelmére a Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan minden információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, így különösen:

 • az adatkezelő kilétéről és elérhetőségéről
 • a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról
 • a „jogos érdeken” alapuló adatkezelés esetén ezen jogos érdekekről
 • a személyes adatok címzettjeiről
 • az EU-n kívülre történő adattovábbítás esetén a megfelelő garanciákról
 • az adatkezelés tervezett időtartamáról
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról
 • arról, hogy a szerződés kötésének előfeltétele-e az adatok megadása, illetve milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása
 • az esetleges automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is.

2. Hozzáférési jog

a)   Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen köteles az érintett rendelkezésére bocsátani. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadsá

 

b)   A tájékozódáshoz való jog írásban (e-mail, levél) az info@paner.hu vagy 7100 Szekszárd, Holub u. 1. fsz/1. címen gyakorolható.

 

c)   Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolása után szóban is adható tájékoztatás.

3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

4. A törléshez való jog

a)   Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó adatokat:

 • Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • A személyes adatok gyűjtésére információs és fogyasztói társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban kerül sor.

 

b)   Az adatok törlése nem kezdeményezhető , ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; az adatkezelőre uniós vagy tagállami jogi kötelezettség vonatkozik; közérdek alapján; a népegészségügy területét érintő; archiválási, tudományos és történelmi kutatás céljából; vagy jogi igények védelméhez.

5. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

a)  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítésé
 • Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az esetre vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek e az érintett indokaival szemben.

 

b)  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatok a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával; jogi igények esetén; jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy az Unió, illetve a tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6. Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő részére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

a)  Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelés – ideértve a profilalkotást is – amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

b)  Nem alkalmazható a fenti jogosultság ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges.

 

c)  Meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan Uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságának, valamint jogos érdekének védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulását adta.

8. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

9. Eljárási jogszabályok

a)  Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összességét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

b)  A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton adta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve ha az érintett azt másként kéri.

 

c)  Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

d)  A társaság a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő a kért intézkedések meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

e)  Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatja őt a címzettekről.

 

f)  Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve ha az érintett másként kéri.

10. Kártérítés és sérelemdíj

a)  Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért – az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól – kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket vagy ha az adatkezelő utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

 

b)  Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő és adatfeldolgozó egyenlő felelősséggel tartozik a teljes kárért.

 

c)  Az adatkezelő illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

11. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

12. Adatvédelmi Hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) kell fordulni.
Név:    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:    1055 Budapest, Falk Miska utca 9-11.
Postacím:    1374 Budapest, Pf.: 603.
E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon:    +36 1 391 1400